Điều trị quá sản tuyến bã bằng Laser CO2 (nốt, vùng nhỏ, trung bình, lớn)